Skip to content

運動拉傷

〖個案分享〗運動拉傷

所有個案 中年消防員因運動受傷近十年之久,試過多種療法,肩頭一直未能與手指相遇。經勁老師調整兩次,已有明顯改善,肩頭和手指可以相遇。 #手診勁 #手診 #個案分享 #運動拉傷