Skip to content

腳板內彎

〖個案分享〗腳板內彎

所有個案 〖個案分享〗退休戲劇愛好婆婆走路O型腳,腳板內彎,引致膝頭痛,腳跟拉扯。經勁老師用手法調整後,雙腳腳板角度改變,痛楚舒緩。 #手診 #手診勁 #個案分享 #腳板內彎