Skip to content

扭傷

〖個案分享〗扭傷

所有個案 因工作不小心扭傷腳腕,多日未能消腫。經勁老師處理好後,立即見返腳眼,活動能力明顯提升。 #手診勁 #手診 #個案分享 #扭傷

〖個案分享〗扭傷

所有個案 〖個案分享〗年輕的關小姐,從事服裝設計行業。星期一扭傷,但星期五要出Show!星期二晚急搵勁老師急救。星期五已復原。可以成功出Show! #手診 #手診勁 #個案分享 #扭傷 #極速見效