Skip to content

肩頸前傾

〖個案分享〗肩頸前傾

所有個案 因多年久坐工作,令到肩頸前傾,出現富貴包頸部活動受限、經常出現痛感影響睡眠。經勁老師近兩個月的調整後。終於有覺好訓,可以正常活動頸部。 #手診勁 #手診 #個案分享 #肩頸前傾

〖個案分享〗肩頸前傾

所有個案 因為長時間辦公室工作,肩頸前傾,引致肩周炎。一直肩部痛症影響睡眠近兩個月。經勁老師調整後10次後,終於有覺好訓,而肩膀活動能力大有改善。 #手診勁 #手診 #個案分享 #運動拉傷