Skip to content

〖個案分享〗運動拉傷

因比賽扭傷近一個月未去腫。經勁老師理療3次後,腳腂腫脹問題明顯改善,可以再做運動。

#手診勁 #手診 #個案分享 #運動拉傷