Skip to content

〖個案分享〗扭傷

因工作不小心扭傷腳腕,多日未能消腫。經勁老師處理好後,立即見返腳眼,活動能力明顯提升。

#手診勁 #手診 #個案分享 #扭傷