Skip to content

〖個案分享〗肩頸前傾

因多年久坐工作,令到肩頸前傾,出現富貴包頸部活動受限、經常出現痛感影響睡眠。經勁老師近兩個月的調整後。終於有覺好訓,可以正常活動頸部。

#手診勁 #手診 #個案分享 #肩頸前傾