Skip to content

〖個案分享〗肩頸問題

〖個案分享〗中年食肆老闆 因長時間工作,背負重物,令到肩頸緊長,出現「水牛肩」的情況。經勁老師放鬆肌膜後,背部流線明顯改善。

#手診 #手診勁 #個案分享 #肩頸問題