Skip to content

〖個案分享〗肩頸問題

〖個案分享〗40+ 廚師小姐,經常因工作關係成為低頭族,肩頸經常酸痛。經過首次理療後,肩頸角度立即改善。

#手診 #手診勁 #個案分享 #肩頸問題