Skip to content

〖個案分享〗五十肩

〖個案分享〗60+太極愛好老友,因經常工作關係,肩頸緊張肌肉僵硬。首次理療放鬆後,角度立即改善。

#手診 #手診勁 #個案分享 #五十肩