Skip to content

〖個案分享〗肩頸問題

退休文職叔叔,早年工作關係,肩頸拉緊,引致頭痛。經勁老師治療後,肩頸肌肉放鬆,角度改善。

#手診 #手診勁 #個案分享 #肩頸問題