Skip to content

〖個案分享〗肩頸問題

物管姨姨,因生活和工作關係,引致肩頸肌肉緊張。經陳老師治療十五分鐘後,頸部肌肉明顯放鬆,角度改善。

#手診 #手診勁 #個案分享 #肩頸問題