Skip to content

〖個案分享〗肩頸前傾

〖個案分享〗30歲救護員因經常開車,背部肌肉緊張。經15次療程之後,背部肌肉放鬆,肩部肌肉放鬆,後手合十動作成功完成。

#手診 #手診勁 #個案分享 #肩頸前傾