Skip to content

〖個案分享〗肩頸前傾

〖個案分享〗中年金融從業員因為長期對電腦工作關係,產生肩頸前傾,影響睡眠質量。經勁老師調整一個月後,肩頸角度明顯改善,睡眠質量提升。

#手診 #手診勁 #個案分享 #肩頸前傾