Skip to content

〖個案分享〗肩頸前傾

〖個案分享〗中年工程師因長時間看電腦關係,引致肩頸前傾,睡眠質素欠佳,經常醒瞓。經過勁老師一個月調整後,角度明顯改善,可以一睡至天光。

#手診 #手診勁 #個案分享 #肩頸前傾