Skip to content

〖個案分享〗扭傷

〖個案分享〗年輕的關小姐,從事服裝設計行業。星期一扭傷,但星期五要出Show!星期二晚急搵勁老師急救。星期五已復原。可以成功出Show!

#手診 #手診勁 #個案分享 #扭傷 #極速見效