Skip to content

〖個案分享〗五十肩

〖個案分享〗退休製衣婆婆 肩膀多年工作關係加上肌肉不足引致肩膀伸展角度受影響。經勁老師手法舒緩十五分鐘後角度明顯改善

#手診 #手診勁 #個案分享 #五十肩